BygningServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/bygning
Oversikt

findByggEnkel

Finner id til alle bygg som tilfredsstiller søkekriteriene gitt av EnkelByggSokModel. Gjennom EnkelByggSokModel kan bruker søke etter bygg gjennom bygningsnummer og/eller løpenummer. Direkte kobling.

Input
 • enkelByggSokModel -
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId for de bygningene som tilfredsstiller søkekriteriene i EnkelByggSokModel.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAlleBygningstypeKoder

Henter id for alle BygningstypeKode.

Input
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av BygningstypeKodeId for alle bygningstyper i systemet.
  BygningstypeKodeIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForKommune

Finner id til alle bygg i en kommune angitt ved KommuneId. Direkte kobling.

Input
 • kommuneId - Id for kommune vi ønsker å finne alle bygg til.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId som ligger i kommune angitt ved KommuneId.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggIdForIdent

Finner id til et bygg angitt ved ByggIdent. ByggIdent er en logisk identifikator for et bygg, som óg kan adresseres unikt gjennom en ByggId. av om identifikatoren er av typen BygningIdent eller BygningsendringIdent.

Input
 • byggIdent - Logisk identifikator for et bygg. Bygningsnummer og eventuelt løpenummer utgjør identifikatoren. Dette avhenger
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En ByggId for gitt ByggIdent.
  ByggId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggIdsForIdents

Finner id til bygg for flere angitte ByggIdent. ByggIdent er en logisk identifikator for et bygg, som óg kan adresseres unikt gjennom en ByggId. av om identifikatoren er av typen BygningIdent eller BygningsendringIdent.

Input
 • byggIdentList -
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra ByggIdent til tilhørende ByggId.
  ByggIdentTilByggIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForMatrikkelenhet

Finner id for alle bygg for en matrikkelenhet angitt ved en MatrikkelenhetId. Kobling gjennom Bruksenhet.

Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi ønsker å finne alle tilhørende bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId for alle bygg som refererer til oppgitt MatrikkelenhetId.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForMatrikkelenheter

Finner id for alle bygg for flere matrikkelenheter angitt ved MatrikkelenhetId. Kobling gjennom Bruksenhet.

Input
 • matrikkelenhetIdList - Liste av MatrikkelenhetId for de matrikkelenhetene vi vil finne tilhørende bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere ByggId.
  MatrikkelenhetIdTilByggIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForAdresse

Finner id for alle bygg for en adresse angitt ved en AdresseId. Kobling gjennom Bruksenhet.

Input
 • adresseId - Id for adressen vi vil finne alle bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId som refererer til AdresseId.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForAdresser

Finner id for alle bygg for flere adresser angitt ved AdresseId. Kobling gjennom Bruksenhet.

Input
 • adresseIdList - Liste av AdresseId for alle adresser vi vil finne tilhørende bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra AdresseId til flere ByggId.
  AdresseIdTilByggIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygg

Finner id til alle bygg som tilfredsstiller søkekriteriene gitt av ByggsokModel. ByggsokModel inneholder verdier brukeren har oppgitt i søket.

Generelle krav i søkemodell for bygg:

 • Person: Kan ikke søke på kun fornavn, krever òg etternavn.
 • Veg: Adressekode og nummer kan ikke være lavere enn null.
 • Matrikkelenhet: Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer kan ikke være lavere enn null.
 • Bygning: Bygningsnummer og løpenummer kan ikke være lavere enn null.
 • Polygon: Må være korrekt angitt.
 • Bruksenhetsnummer: Kan ikke angis uten vegadresse og må være gyldig.
 • Fonetikk: Kan ikke angi at adressenavn, adressetilleggsnavn eller navn er gitt fonetisk uten at tilhørende tekstfelt er fylt ut.
 • Kommunenr: Kommunenr og KommuneId har samme verdi, men må ikke blandes i den forstand at i kommunenr kan ikke en eventuell null som første siffer utelates.

Input
 • byggsokModel - Søkemodell for søk et bygg. Her ligger brukerens søkekriterier, som kan være på f.eks. person, matrikkelenhet osv. Må tilfredsstille kravene gitt over.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av ByggId for de bygg som tilfredsstiller søkekriteriene i søkemodellen ByggsokModel.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygning

Finner bygning for gitt bygningsnummer.

Input
 • bygningsnr - bygningens bygningsnr
 • matrikkelContext -
Response
 • return - bygning funnet i søket
  BygningId
 • ServiceException -
  ServiceException

existsAktivBruksenhetForMatrikkelenhet

Sjekker om det finnes bruksenheter på aktiv bygning som har kobling til aktuell matrikkelenhet. Rollen SkjermingsverdigeBygningstyper er lagt til fordi Weblogic krever at den er i bruk et eller annet sted.

Input
 • matrikkelenhetId - id til Matrikkelenhet som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

findBygningInfoObjekter

Enkelt søk etter bygning/-endringids ut i fra generelle søkekriterier, som adresse, bygningsnr, matrikkelnr og tilknyttede personer.

Input
 • model - dto for søkekriteriene til søket
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - liste med BygningBokInfo som tilfredsstiller alle søkekriteriene i model
  BygningBokInfoList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygningsendring

Finn bygningsendring for gitt bygnings- og løpenummer.

Input
 • bygningsnr - bygningens bygningsnummer
 • lopenr - bygningens løpenummer, må være større enn null
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - bygningsendring funnet i søket
  BygningsendringId
 • ServiceException - dersom ingen bygningsendring er funnet i søket
  ServiceException

findBygningsendringerForBygning

Finn alle bygningsendringer for en bygning.

Input
 • bygningId - id for for no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bygning som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - en liste med bygningsendring, eller en tom liste dersom ingen er funnet i søket
  BygningsendringIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findObjekterForBygg

Input
 • byggId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  ByggrelatertInfoTransfer
 • ServiceException -
  ServiceException

findAntallBygningsendringer

Input
 • bygningId -
 • matrikkelContext -
Response

findByggForSelectionPolygon

Finner alle bygg som ligger innenfor søkeområdet.

Input
 • selectionPolygon - et SelectionPolygon som avgrenser søketområdet.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En liste med ByggIder.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygningFlyttet

Finner den flyttede bygningen dersom bygningen er flyttet. Ellers null.

Input
 • bygningsnr -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  BygningId
 • ServiceException -
  ServiceException

finnesAnnenBygningMedSammeIdent

Sjekk om det finnes en annen bygning som har samme logiske ident (bygningsnr), og ulik id.

Input
 • bygningId - id til logisk ident som sammenliknes, kan være null
 • bygningsnr - logisk ident som det søkes etter
 • matrikkelContext -
Response

finnesAnnenBygningsendringMedSammeIdent

Sjekk om det finnes en annen bygningsendring som har samme logiske ident (bygningsnr og lopenr), og ulik id.

Input
 • bygningsendringId - id til logisk ident som sammenliknes, kan være null
 • bygningId -
 • lopenr -
 • matrikkelContext -
Response